fbpx Skip to content

Privacyverklaring

Stichting The God Story hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met persoonsgegevens. Stichting The God Story verwerkt uw persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming daaromtrent stelt. In deze privacyverklaring informeert Stichting The God Story u over de manier waarop Stichting The God Story uw persoonsgegevens verwerkt en hoe u deze kunt wijzigen of daartegen in verzet kunt.


1. Uitleg registratie persoonsgegevens

Doel
Stichting The God Story verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens. Door middel van het bezoeken van www.thegodstory.org en www.stichtingtgs.nl, gaat u akkoord met deze privacyverklaring en geeft u toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring. Stichting The God Story zal uw gegevens alleen gebruiken voor de daar bijbehorende doelen, hieronder aangegeven:

Abonnees nieuwsbrief
Abonnees op onze The God Story nieuwsbrief ontvangen ongeveer een keer in de twee maanden onze nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief zullen we een stukje onderwijs verzorgen, verslaggeven van gedane activiteiten, getuigenissen en aankondigingen van komende activiteiten. Wij zullen hierbij de volgende gegevens registreren: voornaam, achternaam en e-mailadres.

Deelnemers aan activiteiten
Voor deelnemers aan voorbereidingsteams op onze activiteiten en deelnemers aan activiteiten als trainingen en discipelschapsgroepen vragen wij gegevens om de deelnemers vervolgens te kunnen bereiken. Hierbij registreren wij de volgende gegevens: voornaam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer en welke kerk men bezoekt.

The God Story vrienden
The God Story Vrienden ondersteunen ons periodiek om onze activiteiten voort te kunnen zetten. Van hen verzamelen we de volgende gegevens: voornaam, achternaam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, IBAN-nummer, betalingskenmerk, bedrag dat zij ons ondersteunen en frequentie van ondersteunen.

Geïnteresseerden na een The God Story evenement
Na afloop van een The God Story evenement worden mensen die meer willen weten over het evangelie de mogelijkheid geboden om hier met mensen over door te praten.

Daarvoor verzamelen wij de volgende gegevens: voornaam, achternaam, leeftijd, geslacht, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, kerkbezoek en hoe men ons evenement heeft gevonden. Deze gegevens zijn bijna allemaal nodig om een geschikte nazorger te kunnen koppelen aan de betreffende geïnteresseerde. De vraag over hoe men ons evenement heeft gevonden, gebruiken we om te zien hoe onze PR functioneert.

Nieuwsbrief
U kunt zich aanmelden voor onze The God Story nieuwsbrief via www.thegodstory.org/nieuwsbrief of via de knop ‘Aanmelden nieuwsbrief’ onderaan onze nieuwsbrief. Nieuwsbriefabonnees ontvangen ongeveer een keer in de twee maanden onze nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief zullen we een stukje onderwijs verzorgen, verslaggeven van gedane activiteiten, getuigenissen en aankondigingen van komende activiteiten. Indien u geen nieuwsbrieven van Stichting The God Story meer wilt ontvangen, kunt u zich afmelden via de link ‘unsubscribe from this list’ die onderaan iedere nieuwsbrief staat.


2. Gebruik gegevens

Stichting The God Story gebruikt uitsluitend uw gegevens voor, bij de Wet Bescherming Persoonsgegevens categorie stichtingen, toegestane doeleinden:

  • Activiteiten die, gelet op onze doelstelling als stichting, gebruikelijk zijn.
  • Communicatiedoeleinden zoals bevestiging van een aanmelding, een nieuwsbrief over ander contact ten behoeve van het relatiebeheer.
  • Foto’s en videobeelden met of zonder geluid van activiteiten van de stichting, bijvoorbeeld foto’s die gemaakt zijn tijdens een van de activiteiten.
  • Het berekenen, vastleggen en innen van machtigingen en donaties;
  • Intern beheer;
  • Het behandelen van geschillen;
  • Het analyseren van de fondsenwervende activiteiten;
  • Het doen uitoefenen van accountantscontrole.


3. Doorgifte aan derden

Stichting The God Story geeft uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij Stichting The God Story op grond van een wettelijke plicht gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.


4. Beveiliging van gegevens

Stichting The God Story maakt – voor zover dat van haar verlangd mag worden – gebruik van passende technische en organisatorische veiligheidsprocedures, onder meer om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot uw gegevens en om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van de informatie die Stichting The God Story ontvangt. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@thegodstory.org.


5. Beschikbaarheid en wijziging van uw gegevens

U kunt op elk moment inzage vragen in uw persoonsgegevens die we verwerken. Ook kunt u een verzoek doen om uw gegevens laten wijzigen of verwijderen. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar info@thegodstory.org.


6. Bewaartermijn

Stichting The God Story zal de persoonsgegevens na vastgestelde termijnen verwijderen:

Abonnees nieuwsbrief
Op het moment dat een abonnee zich afmeldt voor de nieuwsbrief zal het e-mailadres van deze persoon binnen 7 werkdagen uit het systeem worden gehaald en worden verwijderd. Deze gegevens worden daarna niet bewaard.

Deelnemers aan activiteiten
De volledige gegevens van deelnemers aan onze activiteiten zullen we na 3 maanden verwijderen. Algemene gegevens van deze persoon (voornaam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer en welke kerk men bezoekt) zullen we bewaren.

The God Story vrienden
Na het afmelden om Stichting The God Story periodiek te ondersteunen zullen wij de gegevens na 7 jaar verwijderen. Dit is de wettelijke bewaartermijn van financiële documenten.

Geïnteresseerden na een The God Story evenement
De persoonsgegevens van geïnteresseerden hebben we nodig om de betreffende persoon in contact te brengen met een plaatselijke nazorger. Deze gegevens geven we door aan een de betreffende nazorger. Na 1 jaar zullen wij deze gegevens verwijderen. Mocht u willen dat de gegevens eerder uit het systeem worden gehaald kunt u dit verzoek per e-mail of schriftelijk aan ons doorgeven.


7. Wijziging privacyverklaring

Stichting The God Story behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Elke aanpassing zal via www.stichtingtgs.nl bekend gemaakt worden. Door na wijzigingen gebruik te maken van www.stichtingtgs.nl gaat u akkoord met een eventueel gewijzigde privacyverklaring. De huidige privacyverklaring is bijgewerkt op 08-06-2018.


8. Contactgegevens Stichting The God Story

Wilt u in contact met ons komen of heeft u vragen of verzoeken rond de verwerking van persoonsgegevens? Hieronder vindt u onze contactgegevens:

Stichting The God Story
Kerkstraat 1
8181 JA Heerde
office@thegodstory.org

× Doorpraten?